web analytics

Colofon Data

Gegevensbescherming:

§ 1. Algemeen:

Uw persoonlijke gegevens (bijv. Titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingswet en de gegevensbeschermingswet van de Europese Unie (EU). De volgende voorschriften informeren u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Deze gegevensbeschermingsverklaring is alleen van toepassing op onze website. Als u via links op onze pagina’s naar andere pagina’s wordt doorgestuurd, informeer u daar dan over de respectieve omgang met uw gegevens.

§ 2 gegevensverwerking om het contract uit te voeren:

(1) Doel van de verwerking.
Uw persoonsgegevens, die u tijdens het bestelproces aan ons ter beschikking stelt, zijn nodig om een ​​overeenkomst met ons te sluiten. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder uw adres op te geven, kunnen wij u de goederen niet toesturen. Voor sommige betaalmethoden hebben we de benodigde betaalgegevens nodig om deze door te geven aan een door ons ingeschakelde betaaldienstverlener. De verwerking van uw gegevens die tijdens het bestelproces zijn ingevoerd, wordt daarom uitgevoerd met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

Als u ons een aanvraag stuurt via e-mail, via een contactformulier enz. voordat u de overeenkomst sluit, zullen wij de op deze manier ontvangen gegevens verwerken om precontractuele maatregelen uit te voeren en bijv. Uw vragen over onze producten.

(2) Rechtsgrondslag
De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG.
(3) Categorieën van ontvangers
Betalingsdienstaanbieders, verzendserviceproviders, hostingproviders, indien nodig goederenbeheersysteem, indien nodig leveranciers (dropshipping).
(4) Bewaartermijn
We slaan de gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van het contract op tot de wettelijke garantie en, indien van toepassing, contractuele garantietermijnen zijn verstreken.
We bewaren de gegevens die vereist zijn onder handels- en belastingwetgeving gedurende de wettelijk bepaalde periodes, meestal tien jaar (zie §257 HGB, §147 AO).
De gegevens die worden verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren, worden verwijderd zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en er duidelijk geen contract tot stand is gekomen.

§ 3 webanalyse met Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeren: optout
Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “anonymizeIP ()” zodat de IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

§ 4 informatie over cookies:

(1) Doel van de verwerking
Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die niet permanent in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies maken b.v. meerdere producten in een winkelwagen plaatsen.
Andere cookies blijven permanent en herkennen uw browser bij een volgend bezoek. Met deze cookies kunt u bijv. Bewaar uw wachtwoorden permanent voor een klantenaccount.

(2) Rechtsgrondslag
De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 (1) a) AVG.
Mogelijk hebt u uitdrukkelijk de volgende toestemming gegeven:
Deze website maakt gebruik van cookies om bepaalde functies aan te bieden, om pseudonieme gebruiksstatistieken op te stellen en om advertenties weer te geven.

(3) Bewaartermijn
De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een verschillende levensduur van enkele minuten tot meerdere jaren.

(4) Herroepingsrecht
Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter de functionaliteit van onze website beperken.
U kunt uw toestemming voor permanente opslag op elk moment intrekken door de opgeslagen cookies via uw browser te verwijderen.

§ 5 rechten van de betrokkene:

(1) Doel van de verwerking
Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die niet permanent in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies maken b.v. meerdere producten in een winkelwagen plaatsen.
Andere cookies blijven permanent en herkennen uw browser bij een volgend bezoek. Met deze cookies kunt u bijv. Bewaar uw wachtwoorden permanent voor een klantenaccount.

(2) Rechtsgrondslag
De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 (1) a) AVG.
Mogelijk hebt u uitdrukkelijk de volgende toestemming gegeven:
Deze website maakt gebruik van cookies om bepaalde functies aan te bieden, om pseudonieme gebruiksstatistieken op te stellen en om advertenties weer te geven.

(3) Bewaartermijn
De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een verschillende levensduur van enkele minuten tot meerdere jaren.

(4) Herroepingsrecht
Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter de functionaliteit van onze website beperken.
U kunt uw toestemming voor permanente opslag op elk moment intrekken door de opgeslagen cookies via uw browser te verwijderen.

§ 5 rechten van de betrokkene:

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokken persoon in de zin van de AVG en u heeft de volgende rechten jegens ons:

1. Recht op informatie

U kunt bij ons om bevestiging vragen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u bij ons informatie opvragen over de volgende gegevens:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
(5) het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, een recht om de verwerking door ons te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
(6) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
(8) Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kunt u verzoeken om geïnformeerd te worden over de passende garanties in overeenstemming met 46 AVG om geïnformeerd te worden in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie.
U heeft het recht om ons te corrigeren en / of aan te vullen als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. We moeten de correctie onmiddellijk aanbrengen.

U kunt onder de volgende voorwaarden een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
(1) als u de juistheid van de persoonlijke gegevens over u betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;
(2) als de verwerking onwettig is en u weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens;
(3) als we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u ze nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
(4) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen waarop wij recht hebben, zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. verwerkt door de Unie of een lidstaat.

Als de verwerkingsbeperking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door ons geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering
a) Verplichting om te verwijderen
U kunt ons verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, en we zijn verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:
(1) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met. Artikel 6 (1) (a) of Artikel 9 (2) (a) AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) Volgens 21 (1) AVG, u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar in overeenstemming met. Artikel 21 (2) AVG bezwaar tegen verwerking.
(4) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het verwijderen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

b) Informatie aan derden
Hebben we de persoonlijke gegevens over u openbaar gemaakt en zijn we acc. 17 (1) AVG om ze te wissen, zullen we passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de gegevensbeheerders die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u de betrokkene heeft verzocht om het verwijderen van alle links naar deze persoonsgegevens of om kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen
Het recht op verwijdering bestaat niet als verwerking noodzakelijk is
(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist volgens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan we onderworpen zijn, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat ons is toegewezen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG;
(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden vlg. Artikel 89 (1) AVG, voor zover het recht vermeld onder punt a) het bereiken van de doelstellingen van deze verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig aantast, of
(5) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

5. Recht op informatie
Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons heeft ingeroepen, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit het geval is onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredige inspanning vereist.
U heeft jegens ons het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, over u te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens ongehinderd over te dragen aan een andere verantwoordelijke, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met. Artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG of op een contract op grond van art. Artikel 6 (1) (b) AVG is gebaseerd en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag de vrijheden en rechten van andere mensen niet aantasten.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de vervulling van een taak die in het algemeen belang is of die wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan ons is opgedragen.

7. Recht op bezwaar
U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6 (1) (e of f) AVG dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
We zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben dan niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame.
Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
Ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG heeft u in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen die technische specificaties gebruiken.

8. Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken. U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing – inclusief profilering – die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet als de beslissing

(1) is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en ons,
(2) is toegestaan ​​op basis van wettelijke bepalingen van de Unie of van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen of
(3) vindt plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen zijn echter mogelijk niet gebaseerd op speciale categorieën persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 9, lid 1, AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3), nemen wij passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met schendt de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke voorziening in overeenstemming met artikel 78 AVG.

Translate »