Klacht.

Ik heb een klacht. Wat nu?
U dient dit binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per mail aan ons te melden.
Op uitgevoerde werkzaamheden geven wij een maand garantie, te rekenen vanaf factuurdatum.
De aanspraak op garantie vervalt in ieder geval, indien wij daar niet van in kennis zijn gesteld en/of niet in de gelegenheid zijn gesteld te gebrek(-en) te herstellen.
Graag ontvangen wij per email een duidelijke omschrijving van de klacht, voorzien van een foto van deze. Vermeld uw naam en ordernummer, alsook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord. Mocht er een onvoorzienbare langere tijd nodig zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Wij streven er naar klachten zo snel als mogelijk op te lossen, in sommige gevallen zal er een nieuw artikel moeten worden geproduceerd of zullen onderdelen moeten worden besteld. Houdt daarbij rekening dat hier enige tijd over heen kan gaan.

Wat moet ik doen als mijn bestelling beschadigd geleverd is?
U dient dit binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan ons te melden.
Wij zorgen er dan voor dat het probleem, in overleg met u, zo snel mogelijk wordt opgelost. Op al onze producten hanteren wij 1 jaar garantie.
Het risico van de zaak gaat over, op het moment dat u de goederen in ontvangst neemt.

Wanneer de oorzaak van de klacht niet ons verwijtbaar is, dan betaal je € 46,50 voorrijtarief voor het monteursbezoek (Den Haag regio), € 16,- per kwartier arbeidsloon en eventueel kosten voor verbruikt materiaal.

Aansprakelijkheid.
Indien er van aansprakelijkheid op welke grond dan ook sprake van is, zijn wij van mogelijk op ons rustende schadevergoedingsplicht uitgesloten van elke (in-) directe, gevolg-, vertragingsschade, gederfde omzet of winst. Een eventuele schadevergoedingsplicht is hoe dan ook beperkt tot maximaal dat deel van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
Met een maximum van 2.500,00 euro
U vrijwaart ons van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

In afwijking van art.3:310 BW verjaart de rechtsvordering na 1 jaar na aanvang van de dag dat wij bekend zijn gemaakt met zowel de schade als de aansprakelijkheid.

Wij hebben het recht om onze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Het nederlands recht is van toepassing en geschillen voortvloeiend hieruit zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag Nederland.